Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu

Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu

Obowiązki informacyjne Administratora

Data publikacji: 2021-01-01

W związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego RODO informujemy, iż Państwa dane są przetwarzane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu zgodnie z ww. przepisami, w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Celem spełnienia wymogów RODO zamieszczamy następujący obowiązek informacyjny:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE z siedzibą w RAWICZU ul. Dworcowa 1, 63-900 Rawicz
sekretariat@pcprrawicz.pl
tel. 655464333

Informujemy, że Inspektorem ochrony danych osobowych jest:
Pani Agnieszka Krupa - Sokołowska
Dane kontaktowe:
iod@powiatrawicki.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacja obowiązków lub uprawnień przypisanych administratorowi a wynikających z przepisów prawa oraz wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, a w szczególności:

 1. spraw z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastęczej
 2. spraw z zakresu pomocy społecznej
 3. spraw z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
 4. spraw z zakresu polityki prorodzinnej
 5. spraw z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 6. współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w par. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 7. spraw należących do zakresu działania powiatu jako zadań z zakresu administracji rządowej;
 8. zadań publicznych z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, księgowej, ochrony osób i mienia lub ochrony danych osobowych, a także przez podmioty, którym Administrator udostępnia dane osobowe na podstawie przepisów prawa, w szczególności organom ścigania i organom kontrolnym.

 Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa i jest niezbędne do realizacji zadań Administratora wynikających z przepisów prawa. W przypadku niepodania tych danych, niemożliwa jest realizacja ww. celów. W pozostałym zakresie Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody lub na podstawie innych przesłanek dopuszczalności przetwarzania wskazanych w art. 6 i 9 RODO.

Posiada Pani/Pan prawo do:

 1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania;
 2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 3. wniesienia sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania;
 4. przenoszenia danych osobowych;
 5. otrzymywania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 6. wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 7. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

W przypadku wyczerpania przesłanek zawartych w przepisach art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jeżeli podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym i wynika z przepisów prawa, to konsekwencją ich niepodania jest nierozpatrzenie wniosku/załatwienie sprawy.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania zadań, o których mowa w pkt 3 oraz przez wymagany w świetle obowiązującego prawa okres po zakończeniu ich wykonywania w celu ich archiwizowania oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń a także w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych.

Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Metryka publikacji

Data opublikowania: 2021-01-01
Dane wprowadził(a): Ewa Szczepaniak
Odpowiedzialna/y za treść: Ewa Szczepaniak

 1. 2018-05-28 (08:49:05)
  Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: Obowiązki informacyjne Administratora
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 2. 2018-05-28 (08:51:44)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: Obowiązki informacyjne Administratora
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 3. 2018-05-28 (09:19:49)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Obowiązki informacyjne Administratora
  Redaktor: admin.
 4. 2018-06-14 (08:21:38)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Obowiązki informacyjne Administratora
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 5. 2019-12-01 (19:34:16)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: Obowiązki informacyjne Administratora
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 6. 2020-01-01 (22:30:16)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Obowiązki informacyjne Administratora
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 7. 2020-01-01 (22:30:22)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: Obowiązki informacyjne Administratora
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 8. 2021-01-03 (20:01:29)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Obowiązki informacyjne Administratora
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 9. 2021-01-03 (20:02:31)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: Obowiązki informacyjne Administratora
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 10. 2021-01-04 (10:20:49)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Obowiązki informacyjne Administratora
  Redaktor: admin.
 11. 2021-01-04 (10:28:53)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Obowiązki informacyjne Administratora
  Redaktor: Ewa Szczepaniak.
 12. 2021-01-09 (15:26:12)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: Obowiązki informacyjne Administratora
  Redaktor: Administrator systemu
 13. 2021-09-23 (08:10:13)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: Obowiązki informacyjne Administratora
  Redaktor: Ewa Szczepaniak

Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych - prawo

Data publikacji: 2018-06-14

Przepisy regulujące ochronę danych osobowych osób fizycznych:

Załączniki:

 1. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu t (plik pdf 1033KB)
 2. USTAWA z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (plik pdf 821KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2018-06-14
Dane wprowadził(a): Ewa Szczepaniak
Odpowiedzialna/y za treść: Ewa Szczepaniak

 1. 2018-06-14 (08:12:32)
  Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych - prawo
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 2. 2018-06-14 (08:20:20)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych - prawo
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 3. 2021-01-04 (10:21:08)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych - prawo
  Redaktor: admin.
 4. 2021-01-04 (10:29:17)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych - prawo
  Redaktor: Ewa Szczepaniak.
 5. 2018-06-14 (08:17:07)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu t
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 6. 2018-06-14 (08:19:31)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: USTAWA z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 7. 2021-01-09 (15:26:30)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych - prawo
  Redaktor: Administrator systemu