Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu

Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu

Informacja o wolnym stanowisku pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu: KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

Data publikacji: 2022-12-13

1. Wymagania związane ze stanowiskiem.

Wymagania niezbędne:

Koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej może być osoba, która posiada:

- wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie,

lub

- wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka,

oraz

- nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,

- wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,

- nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym,

- daje rękojmię należytej realizacji zadań koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,

- posiada znajomość przepisów prawnych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Czytaj całość publikacji "Informacja o wolnym stanowisku pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu: KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ"

Metryka publikacji

Data opublikowania: 2022-12-13
Dane wprowadził(a): Ewa Szczepaniak
Odpowiedzialna/y za treść: Ewa Szczepaniak

 1. 2022-12-13 (21:18:18)
  Opis zdarzenia: Zapis w bazie nowego artykułu: Informacja o wolnym stanowisku pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu: KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 2. 2022-12-13 (21:19:23)
  Opis zdarzenia: Opublikowanie artykułu: Informacja o wolnym stanowisku pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu: KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ
  Redaktor: Ewa Szczepaniak

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE KIEROWNIKA ZESPOŁU DS. RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

Data publikacji: 2022-12-02

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE KIEROWNIKA ZESPOŁU DS. RODZINNEJ PIECZY ZASTĘCZEJ

W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W RAWICZU

ul. Dworcowa 1 63-900 Rawicz

OGŁOSZONEGO W DNIU 08 listopada 2022 r.

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w. stanowisko została wybrana Pani KINGA STOLAŚ  zamieszkała w Rawiczu.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W/w osoba spełniła wymogi formalne oraz podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się znajomością przepisów prawa, niezbędnych na stanowisku objętym naborem. Udzieliła również poprawnych i wyczerpujących odpowiedzi na zadane pytania, dotyczące zagadnień merytorycznych realizowanych na przedmiotowym stanowisku.    

Rawicz, dnia 02 grudnia 2022 r.

Kierownik PCPR w Rawiczu

(-) Ewa Szczepaniak

Metryka publikacji

Data opublikowania: 2022-12-02
Dane wprowadził(a): Ewa Szczepaniak
Odpowiedzialna/y za treść: Ewa Szczepaniak

 1. 2022-12-02 (07:05:15)
  Opis zdarzenia: Zapis w bazie nowego artykułu: INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE KIEROWNIKA ZESPOŁU DS. RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 2. 2022-12-02 (07:06:20)
  Opis zdarzenia: Opublikowanie artykułu: INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE KIEROWNIKA ZESPOŁU DS. RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ
  Redaktor: Ewa Szczepaniak

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze KIEROWNIKA ZESPOŁU DS. RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu

Data publikacji: 2022-11-08

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu

ul. Dworcowa 1, 63-900 Rawicz

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:

KIEROWNIK ZESPOŁU ds. rodzinnej pieczy zastępczej

 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu

w wymiarze: pełen etat, liczba wakatów: jeden

  I. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie lub spełnienie wymagań określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy
  o pracownikach samorządowych;
 2. wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauka o rodzinie
 3. minimum 5-letni staż pracy, w tym 3-letni staż pracy w pomocy społecznej;
 4. specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej, o której mowa w art. 122 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej;
 5. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
 6. wypełnianie obowiązku alimentacyjnego - w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do kandydata wynika z tytułu wykonawczego;
 7. kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona;
 8. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 9. nieposzlakowana opinia;
 1. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;

Znajomość przepisów z zakresu:

 1. ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i aktów wykonawczych do ustawy;
 2. ustawy o pomocy społecznej i aktów wykonawczych do ustawy;
 3. ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 4. ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
 5. ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
 6. ustawy o samorządzie powiatowym;
 7. kodeksu postępowania administracyjnego;
 8. kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Czytaj całość publikacji "Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze KIEROWNIKA ZESPOŁU DS. RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu"

Załączniki:

 1. kwestionariusz osobowy (plik pdf 102KB)
 2. oświadczenie_zdolność do czynności prawnych_skazania prawomocnym wyrokiem (plik pdf 81KB)
 3. oświadczenie_dot. obowiązku alimentacyjnego (plik pdf 81KB)
 4. oświadczenie_dot. władzy rodzicielskiej (plik pdf 81KB)
 5. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (plik pdf 105KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2022-11-08
Dane wprowadził(a): Ewa Szczepaniak
Odpowiedzialna/y za treść: Ewa Szczepaniak

 1. 2022-11-08 (12:07:34)
  Opis zdarzenia: Zapis w bazie nowego artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze KIEROWNIKA ZESPOŁU DS. RODZINNEJ PIECZY ZASTĘCZEJ w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 2. 2022-11-08 (12:08:50)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: kwestionariusz osobowy
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 3. 2022-11-08 (12:11:52)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: oświadczenie_zdolność do czynności prawnych_skazania prawomocnym wyrokiem
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 4. 2022-11-08 (12:12:24)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: oświadczenie_dot. obowiązku alimentacyjnego
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 5. 2022-11-08 (12:12:57)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: oświadczenie_dot. władzy rodzicielskiej
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 6. 2022-11-08 (12:13:39)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 7. 2022-11-08 (12:13:49)
  Opis zdarzenia: Opublikowanie artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze KIEROWNIKA ZESPOŁU DS. RODZINNEJ PIECZY ZASTĘCZEJ w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 8. 2022-11-08 (21:05:14)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze KIEROWNIKA ZESPOŁU DS. RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu
  Redaktor: Ewa Szczepaniak

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO SPECJALISTY

Data publikacji: 2022-02-16

NFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO SPECJALISTY

W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W RAWICZU

ul. Dworcowa 1 63-900 Rawicz

OGŁOSZONEGO W DNIU 24 stycznia 2022 r.

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w. stanowisko została wybrana Pani Marta Horodecka zamieszkała w Rawiczu.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W/w osoba spełniła wymogi formalne oraz podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się znajomością przepisów prawa, niezbędnych na stanowisku objętym naborem. Udzieliła również poprawnych i wyczerpujących odpowiedzi na zadane pytania, dotyczące zagadnień merytorycznych realizowanych na przedmiotowym stanowisku.

Rawicz, dnia 16 lutego 2022r.

Kierownik PCPR w Rawiczu

(-) Ewa Szczepaniak

Metryka publikacji

Data opublikowania: 2022-02-16
Dane wprowadził(a): Ewa Szczepaniak
Odpowiedzialna/y za treść: Ewa Szczepaniak

 1. 2022-02-16 (21:14:51)
  Opis zdarzenia: Zapis w bazie nowego artykułu: INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO SPECJALISTY
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 2. 2022-02-16 (21:15:50)
  Opis zdarzenia: Opublikowanie artykułu: INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO SPECJALISTY
  Redaktor: Ewa Szczepaniak

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu z dnia 24-01-2022r.

Data publikacji: 2022-01-24

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Ul. Dworcowa 1, 63-900 Rawicz

OGŁASZA NABÓR na wolne stanowisko urzędnicze "SPECJALISTA"

1. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie lub spełnianie wymagań określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,

2) wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce,

3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4) nieposzlakowana opinia,

5) brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6) co najmniej 2-letni staż pracy.

2. Wymagania dodatkowe:  

1) znajomość nw. przepisów prawa:

 1. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 2. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 3. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz aktów wykonawczych do ustawy:
 • rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warsztatów terapii zajęciowej z dnia 25 marca 2004 r.

 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 25 czerwca 2002 r.r

 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym z dnia 7 lutego 2008 r.

 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie turnusów rehabilitacyjnych z dnia 15 listopada 2007 r.

2)   umiejętność obsługi komputera, w tym znajomość obsługi programów pakietu MS Office,

3)   dyspozycyjność i komunikatywność,

4)   umiejętność samodzielnej pracy,

5)   bezkonfliktowość i odporność na stres.

 

Czytaj całość publikacji "Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu z dnia 24-01-2022r."

Załączniki:

 1. kwestionariusz osobowy (plik pdf 102KB)
 2. oświadczenie (plik pdf 69KB)
 3. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (plik pdf 99KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2022-01-24
Dane wprowadził(a): Ewa Szczepaniak
Odpowiedzialna/y za treść: Ewa Szczepaniak

 1. 2022-01-24 (21:13:07)
  Opis zdarzenia: Zapis w bazie nowego artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu z dnia 24-01-2022r.
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 2. 2022-01-24 (21:13:46)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: kwestionariusz osobowy
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 3. 2022-01-24 (21:14:15)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: oświadczenie
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 4. 2022-01-24 (21:14:40)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 5. 2022-01-24 (21:15:48)
  Opis zdarzenia: Opublikowanie artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu z dnia 24-01-2022r.
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 6. 2022-01-24 (21:19:08)
  Opis zdarzenia: Opublikowanie artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu z dnia 24-01-2022r.
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 7. 2022-01-24 (21:20:44)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu z dnia 24-01-2022r.
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 8. 2022-01-24 (21:20:57)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu z dnia 24-01-2022r.
  Redaktor: Ewa Szczepaniak

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO SPECJALISTY

Data publikacji: 2021-12-01

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO SPECJALISTY

W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W RAWICZU

ul. Dworcowa 1 63-900 Rawicz

OGŁOSZONEGO W DNIU 9 listopada 2021r.

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w. stanowisko została wybrana Pani Kamila Grembowska zamieszkała w Pomocnie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W/w osoba spełniła wymogi formalne oraz podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się znajomością przepisów prawa, niezbędnych na stanowisku objętym naborem. Udzieliła również poprawnych i wyczerpujących odpowiedzi na zadane pytania, dotyczące zagadnień merytorycznych realizowanych na przedmiotowym stanowisku.

Rawicz, dnia 01 grudnia 2021r.

Kierownik PCPR w Rawiczu

(-) Ewa Szczepaniak

Metryka publikacji

Data opublikowania: 2021-12-01
Dane wprowadził(a): Ewa Szczepaniak
Odpowiedzialna/y za treść: Ewa Szczepaniak

 1. 2021-12-01 (12:15:48)
  Opis zdarzenia: Zapis w bazie nowego artykułu: INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO SPECJALISTY
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 2. 2021-12-01 (12:16:39)
  Opis zdarzenia: Opublikowanie artykułu: INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO SPECJALISTY
  Redaktor: Ewa Szczepaniak

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu z dnia 09-11-2021r.

Data publikacji: 2021-11-09

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Ul. Dworcowa 1, 63-900 Rawicz

OGŁASZA NABÓR na wolne stanowisko urzędnicze "SPECJALISTA"

1. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie lub spełnianie wymagań określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,

2) wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce,

3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4) nieposzlakowana opinia,

5) brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6) co najmniej 2-letni staż pracy.

Czytaj całość publikacji "Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu z dnia 09-11-2021r."

Załączniki:

 1. kwestionariusz osobowy (plik pdf 102KB)
 2. oświadczenie (plik pdf 69KB)
 3. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (plik pdf 99KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2021-11-09
Dane wprowadził(a): Ewa Szczepaniak
Odpowiedzialna/y za treść: Ewa Szczepaniak

 1. 2021-11-09 (10:32:20)
  Opis zdarzenia: Zapis w bazie nowego artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu z dnia 09-11-2021r.
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 2. 2021-11-09 (10:32:54)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: kwestionariusz osobowy
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 3. 2021-11-09 (10:33:19)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: oświadczenie
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 4. 2021-11-09 (10:33:32)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 5. 2021-11-09 (10:33:57)
  Opis zdarzenia: Opublikowanie artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu z dnia 09-11-2021r.
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 6. 2021-11-09 (10:37:19)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu z dnia 09-11-2021r.
  Redaktor: Ewa Szczepaniak

Informacja o unieważnieniu naboru na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu ogłoszonego w dniu 08 listopada 2021r.

Data publikacji: 2021-11-09

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU NABORU

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE SPECJALISTY

W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE

Ul. Dworcowa 1, 63-900 Rawicz

ogłoszonego w dniu 08 listopada 2021r.

 

Informuję, że ze względów formalno-prawnych unieważniam nabór na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu ogłoszony w dniu 08 listopada 2021r. na stronie internetowej BIP https://pcprrawicz.biuletyninformacji.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu.

Rawicz, dnia 09 listopada 2021r.

Kierownik

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu

(-) Ewa Szczepaniak

Metryka publikacji

Data opublikowania: 2021-11-09
Dane wprowadził(a): Ewa Szczepaniak
Odpowiedzialna/y za treść: Ewa Szczepaniak

 1. 2021-11-09 (09:46:52)
  Opis zdarzenia: Zapis w bazie nowego artykułu: Informacja o unieważnieniu naboru na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu ogłoszonego w dniu 08 listopada 2021r.
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 2. 2021-11-09 (09:49:44)
  Opis zdarzenia: Opublikowanie artykułu: Informacja o unieważnieniu naboru na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu ogłoszonego w dniu 08 listopada 2021r.
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 3. 2021-11-09 (10:35:02)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: Informacja o unieważnieniu naboru na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu ogłoszonego w dniu 08 listopada 2021r.
  Redaktor: Ewa Szczepaniak

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu.

Data publikacji: 2021-11-08

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Ul. Dworcowa 1, 63-900 Rawicz

OGŁASZA NABÓR

na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty

1.    Wymagania niezbędne:

1)      obywatelstwo polskie lub spełnianie wymagań określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,

2)      wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce,

3)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4)      nieposzlakowana opinia,

5)      brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Wymagania dodatkowe:  

1)    znajomość nw. przepisów prawa:

 1. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 ze zm.),
 2. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.),
 3. ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2020r. poz. 1876 ze zm.),
 4. ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020r. poz. 821 ze zm.),
 5. ustawy z dnia   17 czerwca 1966 o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020r. poz. 1427 ze zm.),
 6. ustawa z dnia 04 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2021r. poz. 746).

2)   umiejętność obsługi komputera, w tym znajomość obsługi programów pakietu MS Office,

3)   dyspozycyjność i komunikatywność,

4)   umiejętność samodzielnej pracy,

5)   bezkonfliktowość i odporność na stres.

 3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) prowadzenie spraw  z zakresu świadczeń na rzecz dzieci i pełnoletnich wychowanków umieszczonych w rodzinnej lub instytucjonalnej piecz zastępczej,

2) prowadzenie spraw z zakresu pomocy dla osób usamodzielnianych opuszczających po osiągnięciu pełnoletności rodzinną lub instytucjonalną pieczę zastępczą,

3) prowadzenie postępowania w zakresie ponoszenia opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej  przez rodziców, osoby dysponujące dochodem dziecka, osoby, które uzyskały pełnoletniość przebywając w pieczy zastępczej,

4) prowadzenie spraw z zakresu dochodzenia należnych świadczeń w trybie określonym w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

5) prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu,

6) prowadzenie spraw z zakresu ochrony danych osobowych i zarządzania systemem informatycznym,

7) sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych w zakresie powierzonych obowiązków, w tym przygotowywanie corocznego sprawozdania z efektów pracy.

Czytaj całość publikacji "Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu."

Załączniki:

 1. kwestionariusz osobowy (plik pdf 102KB)
 2. oświadczenie (plik pdf 69KB)
 3. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (plik pdf 99KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2021-11-08
Dane wprowadził(a): Ewa Szczepaniak
Odpowiedzialna/y za treść: Ewa Szczepaniak

 1. 2021-11-08 (13:02:07)
  Opis zdarzenia: Zapis w bazie nowego artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu.
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 2. 2021-11-08 (13:03:19)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: kwestionariusz osobowy
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 3. 2021-11-08 (13:03:39)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: oświadczenie
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 4. 2021-11-08 (13:04:32)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 5. 2021-11-08 (13:04:58)
  Opis zdarzenia: Opublikowanie artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu.
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 6. 2021-11-08 (13:08:09)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu.
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 7. 2021-11-08 (13:17:47)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu.
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 8. 2021-11-08 (13:19:33)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu.
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 9. 2021-11-08 (13:22:00)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu.
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 10. 2021-11-08 (13:49:30)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu.
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 11. 2021-11-08 (13:50:42)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu.
  Redaktor: Ewa Szczepaniak